Kuvia ja asiaa sukukokouksesta vuodelta 2021

Pajari-sukuseuran sukukokous 2021

Vallitsevasta ja edelleen kiihtyvästä koronapandemiasta johtuen Pajari-sukuseuran sukuneuvosto teki 21.7.2021 viime hetken päätöksen ja peruutti Suomenlinnaan suunnitellut tapahtumansa ja järjesti ilmoittautuneille varsinaisen sukukokousosion pelkästään etäkokouksena. Etäsukukokous pidettiin sille ilmoitettuna aikana eli 8.8.2021 klo 10:00.

Kokous käsitteli asioita sillä ajatuksella, että sukuseura viedään koronapandemian yli keveämmällä toiminnalla. Päätavoitteena on, että koronatilanteen luotettavasti salliessa, pyritään pitämään ensisijaisesti sukukokous, jossa voimme tavata toisemme samassa fyysisessä paikassa.

Etäkokous sujui kaikin puolin hyvin, ainoaksi ”haasteeksi” muodostui, että kokouksessa ei löydetty seuraavaa jatkajaa Pajari-sukuseuran puheenjohtajaksi. Näin ollen kokous valtuutti sukuneuvoston jatkokäsittelemään puheenjohtaja-asiaa. Kokouksen luonteesta johtuen myöskään kuvia ei tällä kertaa ole otettu.


Alapuolella olennaiset asiat kokouksesta tiivistetysti.

PÖYTÄKIRJA


1§ Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Kari Iso-Järvenpää avasi kokouksen toivottamalla sukuseuran jäsenet tervetulleeksi etäsukukokoukseen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Etäkokouksen luonteesta ja teknisistä syistä johtuen kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin yksimielisesti yksi henkilö eli Kari Iso-Järvenpää.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Pajari ja Maija-Leena Pajari. Valitut henkilöt toimivat tarvittaessa kokouksessa ääntenlaskijoina.

4§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu sukuseuran rekisterissä oleville jäsenille oli lähetetty sääntöjen edellyttämällä tavalla ja siinä oli tarjottu myös mahdollisuutta osallistua varsinaiseen sukukokousosioon etänä. Lisäksi kutsu löytyi sukuseuran netti- ja fb-sivulta. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja se todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli etänä läsnä 13 sukuseuran jäsentä.

5§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§ Sukuseuran toimintakertomus kaudelta 2018-2021
Sukuseuran toimintakertomus oli ennakkoon luettavissa kokousmateriaalien mukana. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

7§ Tilinpäätös kaudelta 2018 -2021 ja toiminnantarkastuskertomus
Sukuseuran tilinpäätösmateriaalit olivat ennakkoon luettavissa kokousmateriaalien mukana. Sukuseuran tilinpäätös vahvistettiin.

8§ Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kaudelta 2018 – 2021.
Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti tilivelvollisille.

9§ Sukuseuran puheenjohtajan valinta kaudelle 2021 - 2023
Uudesta puheenjohtajasta keskusteltiin vilkkaasti mutta puheenjohtajaksi suostuvaa henkilöä kaudelle 2021-2023 ei kokouksessa löydetty. Näin ollen sukukokous päätti yksimielisesti valtuuttaa sukuneuvoston valitsemaan keskuudestaan tai jäsenistöstä puheenjohtajan kaudelle 2021-2023.

10§ Sukuneuvoston jäsenten valinta toimintakaudelle 2021-2023
Sukukokous päätti yksimielisesti Sukuneuvostossa jatkamaan sukuseuran isäntänä Harri Pajarin ja sukuseuran emäntänä Kaarina Pajarin. Muina sukuneuvoston jäseninä valittiin jatkamaan; Paavo Vaittinen, Juho Pajari, Arto Pajari, Pirkko Pajari, Anja Repo, Maija-Leena Pajari. Sukuneuvosto järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

11§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2021 -2023
Sukuseuran toimintasuunnitelma ja talousarvio olivat oli ennakkoon luettavissa kokousmateriaalien mukana. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

12§ Jäsenmaksusta päättäminen
Sukuseuran jäsenmaksu on ollut 30 euroa toimintakaudelta (2 vuotta). Jäsenmaksu on perhekohtainen. Jäsenmaksun suuruudeksi toimintakaudelle 2021-2023 päätettiin koronakaudesta johtuen 10 €/perhe yksimielisesti.

13§ Sukuseuran ansioituneiden jäsenten palkitseminen
Tällä kaudella ei ollut ansioituneita palkittavia jäseniä.

14§ Sukuseuran poisnukkuneiden jäsenten muistaminen
Poisnukkuneita, kolme sukuseuran jäsentä, kunnioitettiin hiljaisella hetkellä.

15§ Muut jäsenten kokoukselle esiin tuomat asiat
Sukukokouksessa esiin nousseita asioita.

(a) Tietosuojasta; toivottiin, että sukuseuran tuottamaa materiaalia suojattaisiin mahdollisimman hyvin, jotta tietoa ei joutuisi vääriin käsiin tai käytettäisi tietosuojan vastaisesti.
(b) Jäsenkirjeiden postittaminen; toivottiin vaihtoehtoja, jolla voitaisiin säästää kalliita postitusmaksuja. Esimerkiksi jäsenposti vain sähköpostiin niin haluaville ja muuten paperisena.
(c) Sukuseuraan säännöt; sääntöjä toivottiin ”jalostettavan” yksinkertaisemmiksi ja aikaan sopiviksi, mukaan lukien toiminnantarkastajan roolin tarpeellisuus.

Kaikki aiheet todettiin yksimielisesti hyviksi kehityskohteiksi.

16§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Kari Iso-Järvenpää päätti sukukokouksen klo 11.00 kiittäen osallistujia aktiivisuudesta ja toivottaen hyvää syksyä.